Vouwdeuren
Producent van de Compact deur

Algemene voorwaarden

Metaalunievoorwaarden in PDF te downloaden

 

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie
(Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie,Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke
Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2 De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze
wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtge
ver.
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeen
komst.
1.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke
Metaalunie.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag op
drachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelastingen verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die
hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrech
ten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, ver
strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer on
geacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn ge
bracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toe
stemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete ver
schuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste ver
zoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevor
derd.
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van op
drachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voorelke aanspraak van derden met betrek
king tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, bereke
ningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze wor
den verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordendoor opdrachtnemer bij benadering vast
gesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve,
goedgekeurde tekeningen enz.in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering
van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend
waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht
onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de plan
ning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd
zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt delevertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van op
drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning
dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de daardoorontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen
geval recht op schadevergoeding, tenzijdit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan op
drachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer over
eenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich te
gen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever inafwachting van aflevering van de nieuwe
zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op
drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeen
komst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nako
ming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 tevoldoen tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever wordenaangeleverd en opdrachtnemer bereid is
deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aange
leverde goederen in rekening brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als
hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen
na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die nietdoor opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveran
ciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun ver
plichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het
verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbre
kingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop
van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding
van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat allevergunningen, ontheffingen en andere be
schikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stuka
doors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige
zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekteinformatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek
van opdrachtnemer.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op
het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk
zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies,
diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtge
ver en/of van derden, zoals gereedschappen envoor het werk bestemde materialen, die
zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere
overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplich
tingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aan
sprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel
van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken
baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbreken
de onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van rede
nen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop op
nieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan
niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgelever
de delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het recht
streeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortko
ming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen op
drachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet
tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid1 af te sluiten of
daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt
tot het bedrag dat door opdrachtnemer voorde onderhavige overeenkomst (exclusief
BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Op
drachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door
of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
gewerkt of aan zaken die zichbevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt
gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorschade aan door of namens opdrachtgever
aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op
verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met
door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer vooralle aanspraken van derden wegens pro
ductenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtge
ver aan een derde is geleverd en dat (mede)bestond uit door opdrachtnemer geleverde
producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde construc
tie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn,
zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer her
steld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer
worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaak
te reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in
voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijkis uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen reke
ning nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan op
drachtnemer terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtne
mer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de gelever
de zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan op
drachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een
geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtne- mer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening
van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schrif
telijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft
gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats tre
den van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventu
eel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtin
gen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het mo
ment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door
of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van op
drachtgever.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen
veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter be
schikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van
artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht; - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van
materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering; c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek
van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te ver
strekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aanvoldoet, raakt hij
direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ont
binden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is
uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaanof surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingster
mijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijkerente als deze hoger is. Bij de rentebere
kening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingster
mijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijkekosten verschuldigd
met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen al
le kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van op
drachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in denakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten
niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeen
komsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de gelever
de zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen opzijn eigendomsvoorbehoud omdat de gele
verde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de
nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortko
ming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met
wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van
alle vermogensschade zoals geleden verlies,gederfde winst engemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere in
ternationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van op
drachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheids
regels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of
mediation overeenkomen.

Offerte aanvragen
Contacteer mij
Contacteer mij

Het formulier is succesvol verzonden

Naam:
E-mail/Telefoon: